دسته: نقد، نظر و تحلیلRSS
چگونگی اسقاط خیارات
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

چگونگی اسقاط خیارات

اسقاط، عملی حقوقی است و مانند اعمال حقوقی دیگر باید به‌گونه‌ای ابراز گردد تا مترتب اثر باشد و صرف قصد و نیت در تحقق آن کافی نیست …

گذری بر چکیده آرای قضایی
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی

در این شماره از روزنامه نیز چکیده تعداد 18 رای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با خیارات تقدیم می شود…

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با دعاوی خانواده
17 اسفند 1395
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با دعاوی خانواده

در شماره پیشین مربوط به صفحه نقد و نظر تعداد 26 چکیده آرای قضایی تقدیم شما شد در این شماره از روزنامه نیز چکیده تعداد 21 رأی بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل خانواده تقدیم می‌شود…

وطی به شبهه و انواع آن
11 اسفند 1395
بدون دیدگاه

وطی به شبهه و انواع آن

شبهه، تصوّر خلاف حقیقت را گویند [1] و در اصطلاح، منظور از وطی به شبهه این است که مرد با زنی که به او حرام است با جهل به این حرمت نزدیکی کند که در این صورت، مشهور فقها این مسأله را از موارد فراش دانسته و به نکاح صحیح ملحق کرده اند؛ بنابراین اگر ولدی به دنیا آید، به واطی به شبهه ملحق می شود و نفی ولد، بر او جایز نیست…