دسته: تازه های حقوق (نشر)RSS
حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران

به‌رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به‌اکراه به رفتار موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می‌شود…

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353

فرزندخواندگی در تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف متفاوتی مورد توجه بوده و در حال حاضر به صورتهای کامل، ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته‌شده است…

حقوق و تکالیف متبایعین پس از انحلال بیع
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حقوق و تکالیف متبایعین پس از انحلال بیع

پس از انحلال بیع رابطه حقوقی متبایعین کاملاً پایان نپذیرفته و آنها بیگانه از هم فرض نمی‌شوند، بلکه انحلال عقد فرآیندی است که به دنبال آن حقوق و تکالیف جدیدی وارد رابطه حقوقی متبایعین می‌شود…

ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین، ضمانت اجراهایی مانند درخواست جبران خسارت (قسمت ب بند 1 ماده 45)، فسخ قرارداد (ماده 49)، درخواست تقلیل ثمن (ماده 50) و هم‌چنین تعلیق اجرای تعهد، اعطای مهلت اضافی، بارفروش مبیع، تعمیر و جایگزینی کالا در نظر گرفته شده است…

حقوق مدنی عقود معین (1) شامل تحلیل عقود: بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح
25 اسفند 1395
بدون دیدگاه

حقوق مدنی عقود معین (1) شامل تحلیل عقود: بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح

مباحث قراردادها از مهم‌ترین بخشهای حقوق مدنی در نظام حقوقی کشور ماست که هر دانشجو و حقوقدانی نیازمند به بررسی، مطالعه و تعمق در آن می‌باشد. مباحث قراردادها در یک نگاه کلی به دو بخش تقسیم می‌شود..

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است…

نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتی از مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و از این‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است …

تطابق حق ریشه در معنای عام فقهی با مقررات خاص اراضی در حقوق ایران
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تطابق حق ریشه در معنای عام فقهی با مقررات خاص اراضی در حقوق ایران

حق ریشه یکی از حقوق مالی عینی است که متعلق آن ملک مزروعی، اعم از زمین کشاورزی دیمی ‎و آبی، باغ، قلمستان و سایر مزارع است که در اثر تلاش مستمر زارع، باغبانان، کشاورز و یا عامل در ملک زراعی متعلق به مالک، موجر یا مزارع، مشروط به آن‌که موجب تحقق آبادانی و قابلیت کشت و زرع گردد، ایجاد می‎شود…