دسته: حقوق بین المللRSS
نقد کاستی های کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی و آینده تغییرات حقوقی در آن
23 دی 1395
بدون دیدگاه

نقد کاستی های کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی و آینده تغییرات حقوقی در آن

چکیده در سال‏های اخیر فعالیت هایدزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه‏ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی که این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده می‏شود از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد می‏گردد سالانه به میلیاردها دلار می‏رسد…

تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها – قانون مناطق دریائی ایران و اعتراض آمریکا
23 دی 1395
بدون دیدگاه

تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها – قانون مناطق دریائی ایران و اعتراض آمریکا

با تصویب قانون مناطق دریایی ایران درسال ۱۳۷۲، بعضی دولتها، از جمله ایالات متحده آمریکا واتحادیه اروپا، نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند . به اعتقاد این دولتها قانون مزبور در پاره ای موارد ، به خصوص در زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم وشرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه از دریای سرزمینی ایران با قواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها درتضاد است . این مقاله با بررسی سوابق موضوع درسومین کنفرانس حقوق دریاها، عملکرد دولتها و نقطه نظرهای حقوقدانان در پی پاسخ دادن به این اعتراضها است، همچنین می کوشد نشان دهدکه برخی ازمواد کنوانسیون حقوق دریاها درعمل باتفسیری دوگانه روبه رو شده اند . در پایان نیز ضرورت تبادل نظر دولتها و مراجع بین المللی به منظور یافتن راهی برای حفاظت از جهان شمولی کنوانسیون یادآوری می شود…

گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران
23 دی 1395
بدون دیدگاه

گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

حقوق دریائی عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی قضائی است که بامور و مسائل مربوط بکشتیرانی در دریا ها پیوستگی دارد
از اینرو حقوق مورد سخن دارای دامنه ای گشاده است که ازجهات مختلف بحقوق بین الملل ، حقوق اداری ، حقوق کیفری ، حقوق کار و غیرآن بستگی پیدا میکند و در اصل بخشی از حقوق بازرگانی و بالطبع شاخه ای از حقوق داخلی بشمار است .
بنابراین برای بافتن مقررات مربوط بحقوق دریائی باید علاوه بر حقوق بازرگانی قرار دادها و عهد نامه ای تنظیمی میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان ، قوانین مدنی و کیفری ، مقررات مربوط به پرداخت مالیاتها ، قوانین کار و سایر مقررات موضوعه مملکت را مورد بررسی قرار داد.

وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریائی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی
23 دی 1395
بدون دیدگاه

وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریائی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی

بر اساس مقررات قانون دریائی ایران فرمانده کشتی در غیاب مالک و به منظور تامین احتیاجات خود ، مجاز است تا بار و کرایه حمل و حتی خود کشتی را نزد مرتهن وثیقه بگذارد ۰ این رهن با آنچه که در فقه شیعه و قانون مدنی ایران آمده از جهاتی متفاوت است در این مقاله سعی شده است تا این تفاوتها مورد مطالعه قرارگیرد…

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی
23 دی 1395
بدون دیدگاه

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی

روز بیست وششم اسفند ۳۸ دومین کنفرانس بین المللی حقوق د ریائی به دعوت سازمان ملل متحد ومرکب ازنمایندگان مختار هشتاد وشش کشورعضو سازمان باضافه دولی که فقط عضوموسسات تخصصی سازمان هستند درکاخ ملل واقع درژنو افتتاح گردید.
موضوع مورد بحث تعیین عرض دریای (آبهای) ساحلی ومنطقه ماهیگیری اختصاصی دول ساحلی بود یعنی در حقیقت میتوان گفت موضوع بحث ثروت ماهیگیری ومسئله ورود کشتیهای جنگی بآبهای نزدیک سواحل است…

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی
23 دی 1395
بدون دیدگاه

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است…

وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر
23 دی 1395
بدون دیدگاه

وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر

وضعیت حقوقی دریای خزر : یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر “ می باشد که توسط دکتر فرهاد طلایی به رشته تحریر درآمده است .چند سال پیش ، کنفرانسی در لندن در مورد رژیم حقوقی دریای دریای خزر برگزار گردید. در این کنفرانس مقالات متعددی ، از جمله این مقاله ارایه گردید که برای ترجمه در اختیار مترجم قرار گرفت…

شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى چکیده شخصیت‏ حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود. شخصیت حقوقى در…..

ابراء در حقوق ایران و انگلیس
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

 چکیده اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند. مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه…..